Hits:.
,
 

..& 858f53ji #1086;1), ..2), ..-1)

1) ,2)

, . , , [1], [2]. [3]. [4].

, , , , . ё :

,

δ = 1/Q = ε/ω0 , Q . R0 :

,

γ , P0 , ε .

. .

L ё . , V, x.

, p = 2p0exp(iωt) cos kx , k = w/c , . . λ/2N (N = 1,2,3). , , : ( ). : F=6πηR0V (Re<<1).

, . ё ( ). ё ё, . : m= F + F = 0.

t =0 ё x =x0 . x x0, :

,

ξ = A/αV. a .

f(t,x0) = dx/dx0. : f(t,x0) <1, , f(t,x0) >1, .

.1 , , .2 f(x0) .

.1

.2

№ 01-02-17653, № 01-02-16938), № 02-3.5-517, -838.2003.2.


[1] / . ... : , 1970, 789.

[2] Greenland P.T. //Contemp. Phys. 1999. V.40. P.11.

[3] Wu C.C., Roberts P.H. //Phys. Rev. Lett.. 1993. V.70. P.3424.

[4] Taleyarkhan R.P., West C.D., Cho J.S., Lahey R.T. Jr., Nigmatulin R. I, Block R.C. //Science. 2002. V.295. P.1868.