ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЯНГДЮМХЕ ДНЙСЛЕМРНБ НМКЮИМ
дНЙСЛЕМРШ Х АКЮМЙХ НМКЮИМ

нАЯКЕДНБЮРЭ

Администрация Политология законодательство
Механический Электроника
биологии
география
дом в саду
история
литература
маркетинг
математике
медицина
музыка
образование
психология
разное
художественная культура
экономика

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

АдминистрацияОтправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 1103ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ (ФРАНЧАЙЗИНГ)
Общественные отношения, регулируемые административным правом
ДОГОВОР №_ о продаже перевозок
Создание и ликвидация предприятий и учреждений
Законность, дисциплина, целесообразность
Виды административно-правовых методов
Исполнение постановлений
Контроль органов законодательной (представительной) власти
Доказательства
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
 

На основу члана 104. √ 183.═ Закона о привредним друштвима (└Сл. гласник РС⌠ бр. 125 од 22. новембра 2004. године) оснивач друштва са ограниченом одговорношћу дана __.___. 200_. ═године доноси следећу :

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГ&# 929g68jj 1054;ВОРНОШЋУ

 

Члан 1.

 

═══════════ Овом Одлуком се уређује:

╖          пословно име и седиште друштва;

╖          претежна делатност друштва;

╖          вредност основног капитала друштва, односно вредност улога оснивача;

╖          начин и време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;

╖          укупан износ трошкова оснивања друштва;╖          врста и надлежности органа друштва;

╖          заступање друштва;

╖          начин промене правне форме друштва;

╖          трајање и престанак друштва;

╖          остала питања.

 

 

Члан 2.

 

Пуно пословно име друштва гласи:

______________________________________________________

(у даљем тексту: Друштво)

Пример:═════════ БОНУС доо Београд

Уколико оснивач жели може да гласи и:

Привредно друштво за трговину, туризам и услуге БОНУС доо Београд или

Предузеће за трговину, туризам и услуге БОНУС доо Београд.

 

Скраћено пословно име Друштва гласи:

______________________________________________________

Пример:═════════ БОНУС доо Београд

Напомена: ═══ Скраћено пословно име састоји се од назива, ознаке правне форме и места седишта (без улице и броја).

 

 

Члан 3.

 

 

Седиште Друштва је на следећој адреси:

_______________________, ______________________________. бр.___

Пример:═════════ Београд, Милентија Поповића бр. 33.

 

 

Члан 4.

 

═══════════ Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

_____________________________________________

Пример:═════════ 52210 Трговина на мало воћем и поврћем или

═══════════════════════ ═════════════════════════════════════════════════════

═══════════════════════ 50100 Продаја моторних возила

═══════════════════════

Напомена: ═══ Обавезно се уноси једна претежна делатност.

Поред претежне могу се навести и друге делатности уколико ће их друштво обављати.

Претежна делатност се уноси са шифром и описом у складу са Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања (Објављен у "Сл. листу СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99). Комплетан текст овог закона налази се на интернет страници Агенције за привредне регистре у одељку └Закони, уредбе, правилници⌠.

 

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

Напомена: Осим оних делатности за које је неопходна изричита сагласност надлежног органа.

 

Члан 5.

 

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________).

Пример: 500. - ─ (словима: пет стотина евра), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате 05.05.2009 године (датум), износи 46.000 динара═ (словима : четрдесет и шест хиљада динара).

Напомена: Најмањи уписани новчани износ капитала мора бити 500. - ─, а датум који се наводи не може бити ранији од датума доношења одлуке о оснивању, односно датума овере исте.

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:

у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________).

Напомена: Најмањи уплаћени новчани износ капитала мора бити 500. - ─, али се може уплатити 250. - ─ приликом оснивања, а остатаку року од две године, с тим да датум који се наводи не може бити ранији од датума доношења одлуке о оснивању, односно датума овере исте.

═Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи:

у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи:

у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________).

Напомена: Датум кад се наводи да је неновчани капитал уписан, односно унет у друштво не може бити ранији од датума доношења одлуке о оснивању, односно датума овере исте, с тим да друштво не мора имати неновчани капитал.

════════════════ Уколико друштво има неновчани капитал, потребно је навести и опис истог у складу са одредбом члана 106. став 1. тачка 4. ═Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.125/2004) којом је предвиђено да оснивачки акт садржи износ, врсту и вредност улога═ сваког оснивача и опис врсте и вредности неновчаног улога.

Преостали неуплаћени, односно неунети улог биће уплаћен, односно унет, у року од две године од дана регистрације Друштва у Регистар привредних субјеката.

 

  

Члан 6.

 

Оснивач Друштва, односно његов једини члан је:_______________________, улица __________бр.___,__________ ,═ ЈМБГ_________,═════════════════

════════════════════════════ (име и презиме)════════════════════════════════════════ ═════════(место)

са уписаним новчаним капиталом који износи: у еврима __________ (словима : ____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________),

са уплаћеним новчаним капиталом који износи: у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________),

са уписаним неновчаним капиталом који износи: у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________),

са унетим неновчаним капиталом који износи: у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________),

═══════а што износи 100 % удела у укупном капиталу друштва.

Напомена: ═══ У овај члан унесите следеће податке:

╖           име, презиме и адресу пребивалишта оснивача, уколико се ради о физичком лицу, односно пословно име и адресу седишта, уколико се ради о правном лицу;

╖           ЈМБГ, уколико се ради о домаћем држављанину, односно број пасоша и земљу издавања, уколико се ради о страном држављанину, а матични број, уколико се ради о домаћем правном лицу, односно број регистрације у страном регистру и назив страног регистра, уколико се ради о страном правном лицу;

╖           врсту и вредност улога оснивача и опис врсте и вредност неновчаног улога (као у члану 5).

 

 

Члан 7.

 

Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са законом.

 

 

Члан 8.

 

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

 

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

 

Члан Друштва не одговара за обавезе Друштва, осим до износа неунетог улога у имовину друштва и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 9.

 

Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима.

За директора друштва именује се:

______________________________, улица __________бр.___,__________ ,═ ЈМБГ_________,══════════ ══════════════════(име и презиме)════════════════════════════════════════ ═════════════════════(место) 

Напомена: ═══ У овај члан унесите следеће податке:

╖           ═Име, ═презиме и адресу директора;

╖           ЈМБГ, уколико се ради о домаћем држављанину, односно број пасоша и земљу издавања, уколико се ради о страном држављанину;

╖           Уколико се друштво одлучи за управни одбор, онда се не врши именовање директора већ се као заступник друштва именује председник управног одбора.

╖           Уколико директор има ограничена овлашћења у унутрашњем и/или спољнотрговинском промету, навести у чему се састоје.

 

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 10.

Органи Друштва су скупштина, директор или управни одбор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се Законом о привредним друштвима.

Напомена - Друштво са ограниченом одговорношћу може да има директора или управни одбор.

 

Члан 11.

Послове који по Закону о привредним друштвима спадају у делокруг Скупштине врши члан Друштва, пошто се ради о једночланом друштву.

 

Члан Друштва одлучује о:

1)       одобравању послова закључених у вези са оснивањем друштва пре регистрације;

2)       избору и разрешењу директора и утврђивању његове зараде;

3)       одобравању финансијских извештаја;

4)       времену и износу исплате добити члану друштва;

5)       именовању интерног ревизора или ревизора друштва и потврђивању њихових налаза и мишљења, утврђивању накнаде или других услова њиховог уговора са друштвом;

6)       именовању ликвидационог управника и потврђивању ликвидационог биланса;

7)       повећању и смањењу основног капитала друштва и емисији хартија од вредности;
8)       давању прокуре и пословног пуномоћја;

9)       пријему новог члана и преносу удела на трећа лица;

10)  статусним променама, промени правне форме и престанку друштва;

11)  одобрењу правних послова директора и других лица, у складу са чланом 35. Закона о привредним друштвима;

12)  стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности, у складу са Закон о привредним друштвима;

13)  измени оснивачког акта или уговора чланова друштва;

14)  образовању огранка Друштва;

15)  промени пословног имена Друштва;

16)  давању и опозивању прокуре.

 

 

Члан 12.

 

Оснивачким актом друштва се одлучује да ли друштво има директора или управни одбор.

 

Директор друштва може бити члан друштва или лице које није члан друштва.

Чланови управног одбора друштва могу бити сви чланови друштва или друга лица.

Члан друштва бира директора или чланове управног одбора на седници скупштине, осим првог директора или чланова управног одбора који могу бити одређени оснивачким актом.

Управни одбор друштва има председника управног одбора, кога бирају чланови друштва већином, ако актом о оснивању није одређена друга већина.

Председник управног одбора заступа друштво, сазива и председава седницама управног одбора и одговоран је за вођење записника.

Напомена: Управни одбор је колегијални орган и мора имати најмање три члана.

 

Члан 13.

Директор Друштва надлежан је за:

1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом.

2) утврђивање предлога пословног плана

3) сазивање седнице скупштине чланова

4) спровођење одлука оснивача

5) одређивање дана са којим се утврђује листа чланова друштва са правом на обавештавање, дан утврђивања дивиденде и дан плаћања дивиденде, гласања и других питања.

6) закључење уговора о кредиту

7) утврђивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити, као и дана стицања права гласа и других права чланова друштва.

8) давање и опозивање прокуре

 

Напомена: Ако се оснивачким актом предвиди, директор или управни одбор може бити═ надлежан и за:

╥        извршење одлука═ о стицању сопствених удела о повлачења и поништења удела

╥        утврђивање износа учешћа у добити

╥        издавање обвезница и других хартија од вредности.

Директор или управни одбор одговоран је за уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања.

 

 

Директор или управни одбор може вршење појединих послова из ст. 1. и 2. овог члана пренети на друга лица, ако то овим оснивачким актом није искључено.

 

Члан 14.

 

Друштво се оснива на неодређено време.

 

Друштво престаје одлуком члана Друштва или у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Напомена: ═══ Друштво се може основати и на одређено време или за одређене намене. Ради се о нетипичним случајевима, за које није могуће дати типску форму.

 

Члан 15.

 

Укупан износ трошкова оснивања Друштва утврђен је у висини од:

___________________дин. (словима: ________________ динара)

Члан Друштва ове трошкове може накнадно наплатити из имовине Друштва.

 

Напомена: ═══ Овај члан није обавезан и може се изоставити, а дат је на основу могућности коју предвиђа Закон о привредним друштвима.

 

 

Члан 16.

 

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

 

Члан 17.

 

Измене овог Акта о оснивању врше се у писаној форми.

 

Овај Акт о оснивању је састављен у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, два за члана Друштва, један за суд овере.

 

Ова Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране надлежног суда.

 

 

У ________________________

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ О с н и в а ч══ Д р у ш т в а═ :

  

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ═══════════════════════_______________________________

════ (име, презиме и потпис)

 

Напомена: Након уноса података избрисати текст напомена дат у зеленој боји.