ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ - АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ЯНГДЮМХЕ ДНЙСЛЕМРНБ НМКЮИМ
дНЙСЛЕМРШ Х АКЮМЙХ НМКЮИМ

нАЯКЕДНБЮРЭ

Администрация Политология законодательство
Механический Электроника
биологии
география
дом в саду
история
литература
маркетинг
математике
медицина
музыка
образование
психология
разное
художественная культура
экономика

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ - АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

АдминистрацияОтправить его в другом документе Tab для Yahoo книги - конечно, эссе, очерк Hits: 1414ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти
Создание и ликвидация предприятий и учреждений
Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным управлением
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Виды административно-правовых методов
Доказательства
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
 

На основу одредби члан.а 184. - 203. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС⌠ бр. 125 од 22. новембра 2004. године), оснивач Друштвa дана __________, доноси следећу:

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

I.                   ОПШ&# 747c29hh 1058;Е ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се:

 1. Оснивач Друштва,
 2. Пословно име и седиште Друштва,
 3. Делатност Друштва,
 4. Облик и одговорност Друштва,
 5. Уписани и уплаћени основни капитал Друштва,
 6. Број, вредност, врста и класа акција Друштва и право из акција,
 7. Број акција сваке врсте и класе које су уписане и издате,
 8. Неновчани улози у Друштву,
 9. Органи, заступање и одлучивање у Друштву,
 10. Трајање и престанак Друштва,
 11. Трошкови оснивања Друштва.
II.                ОСНИВАЧ ДРУШТВА

 

Члан 2.

Оснивач Друштва је:

_____________________________________________________________________________________________

Напомена: ═══ У овај члан унесите следеће податке:

╖           име, презиме и адресу пребивалишта оснивача, уколико се ради о физичком лицу, односно пословно име и адресу седишта, уколико се ради о правном лицу;

╖           ЈМБГ, уколико се ради о домаћем држављанину, односно број пасоша и земљу издавања, уколико се ради о страном држављанину, а матични број, уколико се ради о домаћем правном лицу, односно број регистрације у страном регистру и назив страног регистра, уколико се ради о страном правном лицу

III.             ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

 

Члан 3.

Друштво послује под следећим пословним именом:

_________________________________________________________________________________________________

Напомена: Пословно име акционарског друштва садржи ознаку ⌠акционарско друштво■ или скраћеницу ⌠а.д.■ или ⌠ад■.

Скраћено пословно име Друштва је:

_______________________________________________________________.

Члан 4.

Седиште Друштва је у ______________________________________________.

IV.              ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

 

Члан 5.

Претежна делатност којим ће се Друштво бавити је:

_________________________________________________________

Пример:═════════ 52210 Трговина на мало воћем и поврћем или

═══════════════════════ ═════════════════════════════════════════════════════

═══════════════════════ 50100 Продаја моторних возила

═══════════════════════

Напомена: ═══ Обавезно се уноси једна претежна делатност.

Поред претежне могу се навести и друге делатности уколико ће их друштво обављати.

Претежна делатност се уноси са шифром и описом у складу са Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања (Објављен у "Сл. листу СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99). Комплетан текст овог закона налази се на интернет страници Агенције за привредне регистре у одељку └Закони, уредбе, правилници⌠.

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом.

Напомена: осим оних делатности за које је неопходна изричита сагласност надлежног органа.

═══════════

V.                 ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

 

Члан 6.

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Друштво послује као затворено акционарско друштво и акције издаје само својим оснивачима, односно ограниченом броју других лица, све у складу са Законом о привредним друштвима.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара целокупном својом имовином.

VI.              УПИСАНИ И УПЛАЋЕНИ ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

 

Члан 7.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

10.000. - ─ ═(словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________).

Напомена: Датум који се наводи не може бити ранији од датума доношења оснивачког акта, односно датума овере истог.

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:

5.000. - ─ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________).

Напомена: Ддатум који се наводи не може бити ранији од датума доношења оснивачког акта, односно датума овере истог.

═Укупни неновчани део основног капитала Друштва═ (ствари и права) износи:

у еврима __________ (словима : _____________________), што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплате _________године (датум), износи __________═ (словима : _____________________).

Напомена: Датум кад се наводи да је неновчани капитал уписан, односно унет у друштво не може бити ранији од датума доношења оснивачког акта, односно датума овере истог, с тим да друштво не мора имати неновчани капитал.

════════════════ Уколико друштво има неновчани капитал, потребно је навести и опис истог у складу са одредбом члана 106. став 1. тачка 4. ═Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр.125/2004) којом је предвиђено да оснивачки акт садржи износ, врсту и вредност улога═ сваког оснивача и опис врсте и вредности неновчаног улога.

═══════════ По основу свог улога и сразмерно свом улогу у Друштву, акционар стиче акције Друштва.Члан 8.

Акционар се обавезују да преостали новчани износ до висине уписаног основног капитала Друштва уплате у року од две године од дана регистрације Друштва.

VII.           БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА АКЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА

 

Члан 9.

Друштво поседује обичне (редовне) акције, преференцијалне (повлашћене) акције и одобрене (неиздате, овлашћене) акције.

Члан 10.

Друштво има _______ комада обичних (редовних) акција, номиналне вредности ________ динара.

Друштво има _______ комада преференцијалних (повлашћених) акција, номиналне вредности _________ динара.

Напомена: Преференцијалне (повлашћене) акције, уколико из Друштво издаје, могу бити подељене у две или више класа са различитим правима (различите стопе дивиденди или различита партиципативна или кумулативна права на дивиденде или различита права на исплату имовине Друштва при ликвидацији).

Друштво има __________ комада одобрених (неиздатих, овлашћених) обичних акција.

Друштво има ___________ комада одобрених (неиздатих, овлашћених) преференцијалних акција.

Напомена: Број одобрених акција Друштва не може да буде већи од 50% од броја издатих обичних акција.

Члан 11.

Акционар, власник обичних (редовних) акција, има следећа права из акција:

1.      Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,

2.      Право учешћа у раду скупштине Друштва,

3.      Право гласа у скупштини Друштва тако да једна акција увек даје право на један глас,

4.      Право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције у пуном износу,

5.      Право учешћа у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,

6.      Право пречег стицања акција из нових емисија и заменљивих обвезница,

7.      Право располагања акцијама свих врста у складу са Законом.

Члан 12.

Акционар, власник преференцијалних (повлашћених) акција, има следећа права из акција:

1.      Предност у односу на обичне акције у погледу првенства исплате дивиденде,

2.      Првенство наплате код ликвидације Друштва,

3.      Право присуства и учешћа у расправи у скупштини Друштва,

4.      Право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва.

Напомена: Акционар, власник преференцијалних (повлашћених) акција, може имати и друга права прописана чл. 209. Закона о привредним друштвима.

VIII.        БРОЈ АКЦИЈА СВАКЕ ВРСТЕ И КЛАСЕ КОЈЕ СУ УПИСАНЕ И ИЗДАТЕ

 

Члан 13.

Друштво има уписаних и издатих __________ комада обичних (редовиних) акција, номиналне вредности ____________ динара.

Друштво има уписаних и издатих __________ комада преференцијалних (повлашћених) акција, номиналне вредности _____________ динара.

IX.              НЕНОВЧАНИ УЛОЗИ ДРУШТВА

Члан 14.

Оснивач Друштва _____________________ уноси у Друштво следећи неновчани улог (ствари и/или права):

_______________________________________________________________.

По основу унетог неновчаног улога, оснивач Друштва има ___________ комада акција (обичних и/или преференцијалних).

X.                 ОРГАНИ, ЗАСТУПАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ У ДРУШТВУ

Члан 15.

Органи Друштва су:

1.      Скупштина Друштва,

2.      Управни одбор Друштва.

Напомена:

- Затворено акционарско друштво уместо управног одбора може имати директора.

- Затоврено акционарско друштво може имати извршни одбор.

Члан 16.

Овлашћења скупштине Друштва врши акционар.

По доношењу одлука из надлежности скупштине Друштва, акционар саставља и потписује записник и донете одлуке уписује у књигу одлука.

Споразуми између акционара и Друштва морају бити у писаној форми или унети у књигу одлука, осим ако се ради о текућим пословима закљученим под уобичајеним условима.

Члан 17.

Скупштина акционара надлежна је за одлучивање о следећим питањима:

1.      Изменама оснивачког акта,

2.      Статусним променама, промени правне фирме у другу форму привредног друштва и стицању и располагању имовином велике вредности,

3.      Расподели добити и покрићу губитака,

4.      Усвајању финансијских извештаја, као и извештаја управног одбора, извештаја ревизора и надзорног одбора у вези са финансијским извештајима,

5.      Политици накнада и наградама члановима управног одбора,6.      Избору и разрешењу чланова управног одбора Друштва,

7.      Престанку Друштва,

8.      Избору и разрешењу ревизора,

9.      Питањима поднетим скупштини акционара на одлучивање од стране управног одбора Друштва,

10.  Издацима по основу награђивања директора Друштва или чланова управног одбора путем издавања акција, вараната и других финансијских и нефинансијских давања,

11.  Другим питањима, сходно Закону о привредним друштвима.

Члан 18.

Чланове управног одбора Друштва бира акционар на свакој годишњој скупштини Друштва, а могу бити бирани од стране акционара на било којој ванредној скупштини која је сазвана ради тог избора.

Председника управног одбора Друштва бира управни одбор између својих чланова.

Управни одбор Друштва одржава најмање четири редовне седнице годишње, а може одржавати и ванредне седнице у случајевима и под условима прописаним Законом о привредним друштвима.

Члан 19.

Управни одбор, односно директор Друштва, надлежан је за одлучивање о следећим питањима:

1.      Контроли тачности финансијских извештаја и информација,

2.      Управљању развојем Друштва и стратегијом и надзирањем извршних директора и администрације Друштва,

3.      Утврђивању или одобравању пословног плана Друштва,

4.      Сазивању седнице скупштине акционара и утврђивању предлога дневног реда,

5.      Давању и опозивању прокуре,

6.      Утврђивању предлога одлука скупштине акционара и контролу њиховог спровођења,

7.      Одређивању дана са којим се утврђује листа акционара са правом учешћа на скупштини,

8.      Издавању акција у оквиру лимита предвиђеног Законом о привредним друштвима,

9.      Издавању заменљивих обвезница, обвезница, вараната или других хартија од вредности, у оквиру лимита предвиђеног Законом о привредним друштвима,

10.  Утврђивању вредности акција и друге имовине у складу са Законом о привредним друштвима,

11.  Избору и разрешењу извршних директора, одобравању услова уговора које Друштво закључује са њима и утврђивању њихове накнаде,

12.  Утврђивању износа и дана дивиденде, дана плаћања и поступка плаћања дивиденди,

13.  Другим питањима, сходно Закону о привредним друштвима.

О питањима из свог делокруга Управни одбор одлучује већином гласова.

У случају једнаке поделе гласова, одлучујући је глас председника управног одбора.

Члан 20.

Управни одбор бира чланове извршног одбора. Чланови извршног одбора су извршни директори.

Делокруг извршног одбора укључује спровођење одлука управног одбора Друштва и сва питања повезана са вођењем послова и текућим пословима Друштва, осим питања која су у надлежности управног одбора и скупштине акционара.

Члан 21.

Председник извршног одбора је генерални директор Друштва. Генералног директора Друштва бира управни одбор.

XI.              ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 22.

Друштво се оснива на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима предвиђеним Законом о привредним друштвима.

XII.           ТРОШКОВИ ОСНИВАЊА ДРУШТВА

Члан 23.

Укупан износ трошкова оснивања Друштва утврђен је у висини од:

___________________дин. (словима: ________________ динара)

Члан Друштва ове трошкове може накнадно наплатити из имовине Друштва.

 

Напомена: Овај члан није обавезан и може се изоставити, а дат је на основу могућности коју поредвиђа Закон о привредним друштвима.

XIII.        ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Ова Одлука ступа на снагу даном овере.

Члан 25.

Ова Одлука сачињена је у четири истоветна примерка, од којих оснивачу припада један примерак, док три примерка остају за Друштво и надлежне државне органе.

Закључено и потписано:

У _______________, дана _________________

ОСНИВАЧ ДРУШТВА:

(навести податке о оснивачу друштва)

Напомена: ═══

Потпис оснивача на оснивачком акту се овереава.

Након уноса података избрисати текст напомена дат у зеленој ═боји.